Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich +48 52 382 44 50

Polityka prywatności


KALUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:

Womix Wiesław Oździński

Sportowa 31, 89-200 Szubin

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się pisemnie na adres biuro@womix.pl.

Przetwarzanie danych

Cel przetwarzania danych

Podstawa przetwarzania danych

zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, zleceniem,

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, zlecenia

dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych,

udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora

dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora,

zgoda, w razie nieudzielenia zgody-dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. agencjom pracy, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, świadczącym usługi prawne oraz księgowo-kadrowe, podmiotom świadczącym usługi spedycyjne i transportowe przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.