Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich +48 52 382 44 50

Ogólne warunki sprzedaży

1. Warunki współpracy:

1.1. Podstawą do wystawienia faktury i odbioru towaru jest dostarczenie aktualnych dokumentów rejestracyjnych: Regon, NIP, Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpisu KRS.

1.2. Zamówienie musi zostać złożone pisemnie i musi być podpisane czytelnie przez osobę upoważnioną do składania zamówień.

1.3. Dostawa zamówionych produktów znajdujących się w magazynie WOMIX odbywa się w ciągu 7 dni roboczych, przy czym Dostawca zobowiązuje się do przyspieszenia realizacji zamówienia. 

1.4. Dla zamówień powyżej 1.500,00 PLN netto koszty transportu ponosi Dostawca (nie dotyczy specjalnych ustaleń). Dla zamówień poniżej w/w kwoty koszty transportu ponosi odbiorca (w przypadku gdy zostanie określona przez Odbiorcę firma spedycyjna) lub koszty te zostaną dopisane do faktury zakupu zgodnie z cennikiem przesyłek spedytora.

2. Warunki płatności:

2.1. Termin płatności zawarty jest na fakturze VAT i oznacza datę wpływu na rachunek bankowy Dostawcy.

2.2. Dostawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie za zakupiony towar.

3. Warunki postępowania gwarancyjnego:

3.1. Wszystkie produkty o zasilaniu elektrycznym posiadają instrukcje obsługi z kartami gwarancyjnymi. Instrukcje te zawierają okres trwania gwarancji.

3.2. Gdy produkty nie posiadają kart gwarancyjnych podstawą udzielenia gwarancji jest kopia faktury nabycia uszkodzonego produktu.

3.3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produktów.

3.4. Gwarancja nie jest udzielana w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z przyczyn które zawarte są w instrukcjach obsługi i montażu.

3.5. Naprawa lub wymiana wyrobu na wolny od wad następuje po pozytywnym rozpatrzeniu uszkodzenia wyrobu. Naprawa odbywa się zawsze w siedzibie firmy WOMIX.

3.6. Reklamacja musi mieć formę pisemną oraz zawierać:
- protokół reklamacyjny - dostępny na stronie www.womix.pl w zakładce dokumentacja techniczna/reklamacje i zwroty
- kartę gwarancyjną lub kopię faktury zakupu w/w wyrobu
- szczegółowy opis usterki

3.7. Przed wysłaniem wyrobu należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z firmą WOMIX. Wysyłki wyrobów dokonane bez wiedzy i na koszt Dostawcy nie będą przyjmowane.

4. Zwroty towarów:

4.1. Regulamin zwrotu towarów dostępny na www.womix.pl w zakładce dokumentacja techniczna/reklamacje i zwroty